Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden XJ Entertainment

 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van XJ Entertainment zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, staan vermeld op de website: www.xj-entertainment.nl en worden op verzoek verstrekt.

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen gebruikt, tenzij anders aangegeven:


  • XJ Entertainment: handelsnaam waaronder X.J. van Ruler zijn bedrijf uitoefent. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64162567.
  • Opdrachtgever: degene die een opdracht verstrekt aan XJ Entertainment. 
  • Overeenkomst: de overeenkomst of opdracht tussen XJ Entertainment en opdrachtgever inhoudende een overeenkomst tot:
  1. Het verhuren, aanvoeren, opbouwen, testen, afbreken en afvoeren van benodigde geluids- en lichtapparatuur op locatie
  2. verzorgen van drive-in shows, dan wel het draaien van muziek, alsmede het verhuren, aanvoeren,         

opbouwen, testen, afbreken en afvoeren van de daarvoor benodigde geluids- en lichtapparatuur op locatie inclusief de bediening van deze apparatuur door (personeel van) XJ Entertainment.                                         

 

 

2. Algemeen

De opdrachtgever aanvaardt bij het verstrekken van iedere opdracht de Algemene Voorwaarden van XJ Entertainment zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn vermeld op de website

www.xj-entertainment.nl.

 

3. Opdracht

Alle aanbiedingen en offertes van XJ Entertainment, zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend. XJ Entertainment zal de overeenkomst met, of de opdrachtbevestiging voor, de opdrachtgever desgewenst schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever doen toekomen. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting. In alle gevallen zijn de prijsopgaven zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden, omdat deze volledig voor rekening van de opdrachtgever komen.

 

4. Facturering

XJ Entertainment zal voor of direct na het leveren van de diensten aan de opdrachtgever een factuur verstrekken met vermelding van het overeengekomen bedrag en de bijbehorende omzetbelasting (BTW).

Deze factuur is voorzien van het KvK-nummer, het BTW-nummer en de het bankrekeningnummer van X.J. van Ruler, eigenaar van XJ Entertainment.

 

 

5. Betaling

De betaling van de geleverde diensten dient uiterlijk een week na de datum van de geleverde diensten op het bankrekeningnummer van X.J. van Ruler te zijn ontvangen.

Indien opdrachtgever de opdracht contant wenst te voldoen dient dit vooraf overlegd te worden met XJ Entertainment en dient overeenstemming bereikt te worden over datum en tijdstip van de contante betaling. In alle gevallen zal een factuur met btw worden verstrekt.

Enkel indien schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd door XJ Entertainment kan van deze betalingscondities afgeweken worden.

Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. XJ Entertainment heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan XJ Entertainment verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan XJ Entertainment tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 

In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers jegens XJ Entertainment voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.

6. Prestaties XJ Entertainment

De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van XJ Entertainment. XJ Entertainment zal naar beste kunnen presteren.

XJ Entertainment heeft het recht het geluidsvolume te produceren dat voor de opdracht gebruikelijk is. Mocht de opdrachtgever gebonden zijn aan maximale geluidsnormen dan dient de opdrachtgever XJ Entertainment daarover vooraf te informeren. Eventuele boetes als gevolg van overtreding van de maximale geluidsnormen zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

XJ Entertainment behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door de XJ Entertainment wordt gewaarborgd.

 

7. Aansprakelijkheid

XJ Entertainment kan door de opdrachtgever nooit aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade aan gebouwen, inboedels of andere goederen of schade toegebracht aan personen, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens duidelijke opzet, en/of grove schuld en/of nalatigheid van XJ Entertainment.

Indien en voor zover op XJ Entertainment enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door XJ Entertainment uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de opdrachtgever gefactureerde of nog te factureren bedrag.

Iedere schade aangebracht aan geluids- en lichtapparatuur etc. van XJ Entertainment, zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of direct of indirect veroorzaakt door de opdrachtgever, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen een in onderling overleg te bepalen schadebedrag, of tegen een taxatiewaarde die door een taxateur met aantoonbare expertise wordt vastgesteld. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht, dan wel de taxatiewaarde is vastgesteld.

 

8. Veiligheid

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van het personeel van XJ Entertainment.

 

9. Muziekrechten

XJ Entertainment draait muziek in opdracht van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste afdracht van rechten, zoals aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de auteursrechten en aan SENA met betrekking tot naburige rechten. 

De opdrachtgever vrijwaart XJ Entertainment voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde rechten.

 

10. Oponthoud

Indien XJ Entertainment op weg naar het optreden vertraging oploopt of verwacht te krijgen, dan zal de opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. De opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. XJ Entertainment zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren

 

11. Overmacht

XJ Entertainment is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien XJ Entertainment hinder ondervindt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld. In geval van overmacht aan de zijde van XJ Entertainment heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van XJ Entertainment onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van XJ Entertainment kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie gerekend.

 

12. Schadevergoeding

Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door de opdrachtgever zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken vergoeding van de opdracht, verschuldigd zijn door de opdrachtgever.  Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond opeisbaar. Indien XJ Entertainment  genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn is de in het ongelijk gestelde partij de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd.

 

13. Gebruik apparatuur door derden

Het is opdrachtgever en diens gasten nooit toegestaan de voor de opdracht geleverde geluids- en lichtapparatuur zonder overleg met en/of instructie door XJ Entertainment te bedienen.

 

14. Voorzieningen

XJ Entertainment zal in overleg met de opdrachtgever vooraf de locatie bepalen waar de  drive-in show wordt opgebouwd. Opdrachtgever kan deze locatie alleen na overleg met en met instemming van XJ Entertainment wijzigen.

Opdrachtgever zorgt voor een toereikende stroomvoorziening. Indien de  stroomvoorziening niet aanwezig of niet toereikend is heeft XJ Entertainment het recht om de opdracht geen doorgang te laten vinden of alleen een gedeelte van de gehuurde apparatuur op te bouwen en te gebruiken voor de opdracht. In alle gevallen zal het volledige afgesproken bedrag in rekening worden gebracht.

Opdrachtgever zorgt voor vrije, ruime en gratis parkeergelegenheid op of nabij de locatie van het optreden welke geschikt is voor een personenauto met aanhanger. Indien er niet gratis geparkeerd kan worden zal XJ Entertainment het parkeergeld achteraf in rekening brengen aan de opdrachtgever.

Opdrachtgever zorgt in redelijkheid voor gratis consumpties voor, tijdens en na het optreden.

 

15. Onverbindendheid etc.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die, gelet op het doel en de strekking van deze algemene leveringsvoorwaarden, zo

min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

 

16. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie